АЖУР®L

Интегрирана система, която позволява на фирмите да оптимизират веригите на доставките, да подобрят връзките с клиентите, да разполагат с верни и точни финансови отчети, за да вземат по-точни управленски решения на всяко ниво.

ОМЕКС®

Омекс® 2000 е интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане.

ESET NOD32 / Internet Security

Всеки ден антивирусните решения на ESET защитават личните данни на милиони хора като теб в над 180 държави по света и им помагат да се възползват максимално от предимствата на интернет, без да се притесняват за сигурността си. За нас е удоволствие да получаваме признание за това което правим от тези, чиято дейност зависи от нас всеки ден.

ПП АЖУР®L


Windows ® 2000/2003/XP/VISTA/7/8/8.1/10
ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО
Цена/EUR (с ДДС)
АЖУР®L Финанси и Счетоводство ENTERPRISE
634.80
АЖУР®L Финанси и Счетоводство PROFESSIONAL
478.80
АЖУР®L Финанси и Счетоводство STANDARD
154.80
АЖУР®L Автоматичен склад
154.80
АЖУР®L Каса
154.80
АЖУР®L Касов модул СЧЕТОВОДСТВО
56.72
АЖУР®L Анализи
154.80
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ
Цялостно интегрирано решение за УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
Цена/EUR (с ДДС)
АЖУР®L Управление на продажбите STANDARD - пакетна цена
358.80
Включва:
АЖУР®L Фактуриране
178.80
Издаване и обработка на следните документи: фактура; проформа фактура; експортна фактура; касови бележки;
Автоматично осчетоводяване
Справки на база издадени документи
Генератор на отчети към модул Фактуриране
118.80
АЖУР®L Продажби
178.80
Издаване и обработка на следните документи: експедиция, заявка от клиент, резервиране на количества, оферти, спецификации към договори за продажба;
Справки на база издадени документи
АЖУР®L Управление на продажбите PROFESSIONAL - пакетна цена
670.80
Включва:
АЖУР®L Управление на продажбите STANDARD
358.80
АЖУР®L Анализ на продажби и вземания
154.80
АЖУР®L Ценова политика
214.80
АЖУР®L Аванси и плащания от клиенти
154.80
АЖУР®L Управление на плащанията PROFESSIONAL- пакетна цена
262.80
Създаване на искания за плащания; Връзка с електронна банка;
АЖУР®L Банка
154.80
УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ
Цена/EUR (с ДДС)
АЖУР®L Управление на материални запаси STANDARD - пакетна цена
202.80
Включва:
АЖУР®L Склад
154.80
Издаване и обработка на складови документи; Автоматично осчетоводяване; Справки на база издадени документи
Генератор на отчети към модул Склад
94.80
АЖУР®L Управление на материални запаси PROFESSIONAL - пакетна цена
334.80
Включва:
АЖУР®L Управление на материални запаси STANDARD
202.80
АЖУР®L Управление на доставките
154.80
Издаване и обработка на следните документи: поръчки, аванси, плащания към доставчици; фактури от доставчици; договори за доставка
АЖУР®L MY BUSINESS
478.80
АЖУР®L - обща пакетна цена
2384.40
Включва всички описани по-горе модули
в цената на отделните модули и в пакетната цена не е включен лиценз за базата данни
Лиценз на базата данни за едно работно място
82.80
(InterBase XE for Windows ® 2000/2003/XP/VISTA/7/8/8.1/10 per simultaneous user отнася се за всички работни места без изключение)
Лиценз за преминаване от база данни InterBase 5.6 към InterBase XE
46.80
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МОДУЛИ
Цена/EUR (с ДДС)
АЖУР®L Производство STANDARD
334.80
АЖУР®L Данъчен склад
(закупува се модул Склад)
478.80
АЖУР®L Договори за периодични услуги
(закупува се модул Фактуриране)
358.80
АЖУР®L Неустойки
(закупува се модул Фактуриране и Аванси и плащания от клиенти)
358.80
АЖУР®L Многоезичност (английски, немски)
310.80
АЖУР®L Отчетност на друг език
82.80
АЖУР®L ИНТРАСТАТ
118.80
АЖУР®L Продуктова такса по ЗУО
118.80
АЖУР®L Изпращане на търговски документи по e-mail
70.80
АЖУР®L Маслен баланс
202.80
ВРЪЗКИ С ВЪНШНИ СИСТЕМИ
Цена/EUR (с ДДС)
Импорт към модул Финанси и Счетоводство
442.80
Импорт към модул Фактуриране
238.80
Импорт към модул Склад
238.80
Импорт от ТРЗ системи
238.80
Импорт към модул Каса
130.80
Импорт към Аванси и плащания
130.80
Импорт към Заявки за продажби
238.80
Импорт към Експедиция за отделен клиент
238.80
Импорт към Протоколи за ДДС
130.80
Импорт към модул Доставки
130.80
Импорт на Дълготрайни активи
238.80
Връзка с Е-ФАКТУРА на Банксервиз*
*работи с предварително съгласувани бланки на фактури
226.80
Връзка с мобилни устройства до 5 броя
778.80
За всяко следващо мобилно устройство
64.80
Обмен на данни с EDI
514.80
On-line Дневник на складова наличност*
*Цената е за всеки регистриран данъчен склад
708.00
УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ
Цена/EUR (с ДДС)
Модел складова наличност
22.80
Модел продажби - заявка
34.80
Модел продажби - експедиция
34.80
Модел продажби - фактури
22.80
МНОГОФИРМЕН ВАРИАНТ
Цена/EUR (с ДДС)
Втора фирма
70.80
За три фирми
106.80
За всяка следваща фирма след третата
30.00
КОРПОРАТИВЕН МОДЕЛ
Отдалечени работни места (клонове, поделения, магазини, складове, каси и др.);
Обединяване на данни за корпоративни клиенти (клонове, поделения, холдингови структури)
Цена/EUR (с ДДС)
ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ПРЕЗ ТЕРМИНАЛ
(цените са за всяко работно място)
за 1 работно място
130.80
до 5 работни места
523.20
до 10 работни места
1046.40
до 20 работни места
2092.80
до 30 работни места
2877.60
за неограничен брой работни места
3588.00
ОБЕДИНЯВАНЕ (СВОДИРАНЕ) НА ДАННИ) /Internet; чрез носител/
На ниво счетоводни операции (цените са за всяка инсталация)
94.80
Продажби и Доставки (цените са за всяка инсталация)
82.80
Плащания (цените са за всяка инсталация)
82.80
Банка и Каса (цените са за всяка инсталация)
46.80
ИЗБОРНО прехвърляне на документи между 2 бази данни (цените са за всяка инсталация)
70.80
Доплащане за On-line Обединяване на данни (цените са за всяка инсталация)
70.80
На ниво оборотни ведомости (цените са за всяка база данни)
130.80
Инвентарен опис на ДА и ДАПл (цените са за всяка база данни)
130.80
Доплащане за Автоматизирано обединяване /Работи за база данни, които са в една инсталация/ (цените са за всяка база данни)
70.80
Плащания (цените са за всяка инсталация)
82.80
Репликатор на номенклатури (цените са за всяка база данни)
82.80
Автоматично поддържане номенклатура Материални запаси (цените са за всяка база данни)
82.80
ГОДИШНА ПОДДРЪЖКА
ДВАНАДЕСЕТМЕСЕЧНА гаранционна поддръжка включена в покупната цена
Абонаментна годишна извънгаранционна поддръжка
Цена/EUR (с ДДС)
Финанси и Счетоводство Enterprise
154.80
Финанси и Счетоводство Professional
130.80
Финанси и Счетоводство Standart
82.80
Анализи
34.80
Касов модул към Счетоводство
10.80
Управление на Продажби Professional
154.80
Управление на Продажби Standard
70.80
Фактуриране
58.80
Продажби
34.80
Анализ на продажби и вземания
34.80
Ценова политика
34.80
Аванси и плащания от клиенти
34.80
Управление на Материални запаси Professional
94.80
Управление на Материални запаси Standard
58.80
Склад
46.80
Управление на доставките
34.80
Каса
58.80
Управление на Плащанията Professional
70.80
Банка
46.80
MY BUSINESS
118.80
АЖУР®L - обща пакетна цена
(обща годишна поддръжка за целия пакет)
514.80
Обединяване на данни ПРМ-ЦРМ (за всяка инсталация)
10.80
Обединяване на данни (сводиране) на данни (за всяка база)
10.80
За всяко отдалечено работно място
58.80
За всяко работно място в мрежата
22.80
При работа с Unlimited user license
706.80
Многофирмен вариант (за всяка фирма след първата)
18.00
Импорт от ТРЗ системи
70.80
Импорт към модул Счетоводство
94.80
Импорт към модул Фактуриране
70.80
Импорт към модул Доставки
34.80
Импорт към модул Склад
70.80
Импорт към модул Каса
34.80
Импорт към Аванси и плащания
34.80
Импорт към Заявки за продажби
70.80
Импорт към Експедиция за отделен клиент
70.80
Импорт към Протоколи за ДДС
34.80
Импорт на Дълготрайни активи
94.80
Е-фактури на "Банксервиз"
82.80
Връзка с мобилни устройства - до 5 устройства
178.80
За всяко следващо мобилно у-во
22.80
Обемен на данни с EDI
154.80
Отчети на чужд език
22.80
АЖУР®L Производство STANDARD
58.80
АЖУР®L Данъчен склад
190.80
On-line Дневник на складова наличност
142.80
Договори за периодични услуги
82.80
Неустойки
58.80
АЖУР®L ИНТРАСТАТ
22.80
Продуктова такса по ЗУО
22.80
Маслен баланс
46.80

Oтстъпки:

За клиенти на "Омегасофт" ООД -20% при закупуване

Заплащане в лева, по централния курс на БНБ в деня на превода.